C++详解链栈的实现

来自:网络
时间:2022-06-25
阅读:
目录

链栈简述

链栈从概念上看是链表和栈的结合,含有栈先进后出的特性,也具有链表的动态增加节点的特性,这里相当于在链表的基础上增加只能从一端操作,且保持先进后出的特性。将头节点所在的那端看作栈顶,头节点后紧接着的节点所在的位置,即第一个存储数据的节点所在的位置为出栈入栈的位置。

示例代码

直接上代码:

LinkStack.h

#pragma once
typedef struct LINKNODE {
	struct LINKNODE *pNext;
}LinkNode;
class LinkStack
{
public:
	LinkStack();
	~LinkStack();
	void pushLinkStack(LinkNode *data);
	void popLinkStack();
	LinkNode *getTopLinkStack();
	int getSizeLinkStack();
	void clearStack();
private:
	//这里可以不定义该类类型的指针,该类类型变量定义后只能使用单独的初始化函数初始化,
	//不能用构造函数,会造成循环调用构造函数的死循环中
//	LinkStack *m_LinkStack;
	LinkNode m_head;
	int m_size;
};

LinkStack.cpp

#include "LinkStack.h"
LinkStack::LinkStack()
{
	m_size = 0;
}
LinkStack::~LinkStack()
{
}
void LinkStack::pushLinkStack(LinkNode * data)
{
	if (data == nullptr)
	{
		return;
	}
	data->pNext = m_head.pNext;
	m_head.pNext = data;
	m_size++;
}
void LinkStack::popLinkStack()
{
	LinkNode *pDel = m_head.pNext;
	m_head.pNext = pDel->pNext;
	m_size--;
}
LinkNode * LinkStack::getTopLinkStack()
{
	return m_head.pNext;
}
int LinkStack::getSizeLinkStack()
{
	return m_size;
}
void LinkStack::clearStack()
{
	m_head.pNext = nullptr;
	m_size = 0;
}

main.cpp

#include <iostream>
#include "LinkStack.h"
using namespace std;
typedef struct PERSON 
{
	LinkNode  node;
	char name[64];
	int age;
}Person;
void test() 
{
	LinkStack *pLinkStack = new LinkStack;
	Person p1, p2, p3,p4,p5;
	strcpy_s(p1.name,"hudh");
	strcpy_s(p2.name,"呼呼");
	strcpy_s(p3.name,"jidi");
	strcpy_s(p4.name, "hus");
	strcpy_s(p5.name, "akios");
	p1.age = 34;
	p2.age = 45;
	p3.age = 67;
	p4.age = 67;
	p5.age = 78;
	pLinkStack->pushLinkStack((LinkNode*)&p1);
	pLinkStack->pushLinkStack((LinkNode*)&p2);
	pLinkStack->pushLinkStack((LinkNode*)&p3);
	pLinkStack->pushLinkStack((LinkNode*)&p4);
	pLinkStack->pushLinkStack((LinkNode*)&p5);
	while (pLinkStack->getSizeLinkStack() > 0) 
	{
		Person *pData = (Person*)pLinkStack->getTopLinkStack();
		cout << "name: " << pData->name << " age:" << pData->age << endl;
		pLinkStack->popLinkStack();
	}
	delete pLinkStack;
	pLinkStack = nullptr;
} 
int main()
{
	test();
	return 0;
}
// 运行程序: Ctrl + F5 或调试 >“开始执行(不调试)”菜单
// 调试程序: F5 或调试 >“开始调试”菜单
// 入门使用技巧: 
//   1. 使用解决方案资源管理器窗口添加/管理文件
//   2. 使用团队资源管理器窗口连接到源代码管理
//   3. 使用输出窗口查看生成输出和其他消息
//   4. 使用错误列表窗口查看错误
//   5. 转到“项目”>“添加新项”以创建新的代码文件,或转到“项目”>“添加现有项”以将现有代码文件添加到项目
//   6. 将来,若要再次打开此项目,请转到“文件”>“打开”>“项目”并选择 .sln 文件

开发环境

vs2017 控制台输出程序。

运行结果

C++详解链栈的实现

注意

栈是连续的存储空间,故而在数量上会受到限制,而链栈打破了栈的内存空间的连续性,扩展性更强。

返回顶部
顶部