Discuz!论坛 转换远程附件为本地附件的方法

来自:互联网
时间:2021-12-28
阅读:
免费资源网 - https://freexyz.cn/

Discuz!论坛 转换远程附件为本地附件的方法

找到论坛程序文件config/config_global.php,
用记事本打开该文件,
然后查找$_config[‘security’][‘querysafe’][‘status’]将其设置为0,
继续查找$_config[‘admincp’][‘runquery’]将其设置为1即可。(出于安全考虑,建议执行SQL语句完毕后将这两个参数的值再改回来)

把附件放回来 然后 后台 站长 数据库 升级里 运行 下面代码

update pre_forum_attachment_0 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_1 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_2 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_3 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_4 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_5 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_6 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_7 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_8 set remote = '0' ;
update pre_forum_attachment_9 set remote = '0' ;

好了转换完毕

下面说一下本地附件转远程附件的方法:

update pre_forum_attachment_0 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_1 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_2 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_3 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_4 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_5 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_6 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_7 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_8 set remote = '1';
update pre_forum_attachment_9 set remote = '1';
免费资源网 - https://freexyz.cn/
返回顶部
顶部